TREBALL FINAL DE GRAU 2_19

Estudi de la influència de les disfuncions binoculars en el rendiment acadèmic

Treball Final de Grau realitzat per Cristina Rovira Gay  Directora: Marta Fransoy Bel

Aquest treball tracta de relacionar les habilitats visuals amb el rendiment acadèmic dels nens. Tot i que els resultats no són iguals a altres estudis en els quals hi ha una relació entre ambdues es conclouen que les causes són multifactorials.

Objectiu

Aquest treball té dos objectius principals. En primer lloc, avaluar i detectar alteracions de binocularitat, motilitat, acomodació i sensorialitat d’estudiants de segon, quart i sisè de primària a través d’un cribratge visual a l’escola Marià Galí de Terrassa. En segon lloc, coneixent l’estat de les habilitats visuals dels nens, analitzar si el rendiment acadèmic en depèn.

Hipòtesi

La Hipòtesi de treball és si un problema de binocularitat, acomodació, motilitat o sensorialitat influeix en el rendiment escolar. Si la hipòtesi fos certa, exigiria una relació en la qual els escolars amb menor rendiment acadèmic tindrien unes habilitats visuals més reduïdes. Els estudiants amb millor habilitats visuals haurien de tenir un rendiment acadèmic més elevat.

Mètode

Primerament es va realitzar un cribatge refractiu, binocular i ergonòmic per tres alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa en l’escola Marià Galí de Terrassa, als alumnes de 2n (6 i 7 anys), a 4t (8 i 9 anys) ia 6è (10 i 11 anys) d’educació primària. Seguidament es van categoritzar les variables en: variables independents i variables dependents. Les variables independents són els valors obtinguts en les proves optomètriques i es van transformar en valors numèrics. Les variables dependents són les notes de les assignatures, que van classificar en assignatures de l’hemisferi dret (memòria a llarg termini i creativitat): Plàstica i Coneixement del medi i assignatures del hemisferi esquerre (memòria seqüencial i anàlisi): Llengües (Català, Castellà i Anglès) i Matemàtiques. Per classificar els resultats dels nens es va fer ús d’un codi de colors.
Posteriorment es presenta l’anàlisi estadística dels resultats de les proves binoculars amb l’objectiu de verificar la hipòtesi inicial. Per dur a terme aquest procediment, es realitza un contrast d’hipòtesis. Per una banda es considera la hipòtesi nul·la (H0 binocularitat i les notes són factors independents) i per altra (H1 binocularitat i les notes són factors dependents). El protocol de l’anàlisi és afirmar o descartar la hipòtesi nul·la.
Per això s’han plantejat diferents hipòtesis específiques a partir de la hipòtesi general per tal de relacionar cada habilitat visual amb els resultats acadèmics dels escolars (notes obtingudes). S’ha realitzat la prova ANOVA i després s’ha realitzat la prova d’Anderson-DArlin per comprovar que els residus de l’anàlisi de variància segueixen un model de distribució normal amb l’objectiu de validar l’ANOVA.

Conclusió 

Tots els cursos, més del 50% dels nens avaluats tenen problemes en les habilitats visuals però no es pot concloure que hi hagi una relació de dependència entre les notes obtingudes i les habilitats binoculars. Tot i que, en estudis anteriors s’ha confirmat, les causes es podrien trobar en què la mostra no és estadísticament significativa, la llengua materna no és la llengua vehicular de l’escola i els problemes d’aprenentatge i el fracàs escolar tenen un origen i causes multifactorials.

Podeu consultar el Treball Complet:

Resum realitzat per Rocio Villena Requena
Òptica Optometrista i membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari