Avís legal

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Titular: Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual
  • Adreça: COMTE DE BORREL 179-183 , 08015 – BARCELONA
  • Contacte: acotv@acotv.org
  • Telèfon: 601601381- 937833399
  • Dades registrals: Entitat inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 23916 de la secció 1a del Registre de Barcelona
  • N.I.F: G-62519772

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que la entitat ACOTV amb domicili al carrer Comte de Borrell 179-183 de Barcelona, (a partir d’ara “l’Associació o Entitat”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Associació en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL

L’associació es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts de la web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Tanmateix, l’Associació es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, puguem fer ús de tal facultat sense previ avís.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Associació, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre utilització de la informació continguda en els lloc web de l’Associació (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de l’Associació constitueixen una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per a facilitar el seu accés, pot ser que l’Associació inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o siguin gestionades per tercers. A l’entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que l’Associació no té control algú sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per ningú material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc web aliè a l’Associació no implica que aquesta aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als que fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’Associació no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’entitat o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’associació o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

ACOTV i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de l’Associació són marques protegides per l’entitat. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies anomenades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

PROTECCIÓ DE DADES  R.G.P.D. Y L.O.P.D.

RESPONSABLE: Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ASSOCIACIÓ CATALANA D’OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL , amb CIF/NIF: G62519772 , d’ara endavant ENTITAT
Adreça: COMTE DE BORREL 179-183 , 08015 – BARCELONA
E-mail: acotv@acotv.org
Delegat de Protecció de Dades: info@aemol.com

DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

– Accés: L’interessat té dret a saber que dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.

– Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

– Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.

– Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

– TEMPS DE CONSERVACION: Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament, se segueixin mantenint relacions comercials o obliguin a la seva conservació altres lleis aplicables.

Pot vostè exercir els seus drets incluído el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit a:

ASSOCIACIO CATALANA D’OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL
COMTE DE BORREL 179-183
08015 – BARCELONA

o enviant un e-mail a acotv@acotv.org< A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Associació i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.