PROBLEMES VISUALS INFANTILS. PART II: 6-14 ANYS

Nen ulls blaus

En aquesta segona part de l’article, em centraré en els problemes visuals més freqüents en infants en edat escolar.

Començaré explicant per què és tan important fer una avaluació visual abans que el nostre fill o filla comenci l’educació primària (6 anys) i quin tipus d’avaluació visual hem de realitzar per detectar qualsevol dificultat que pugui presentar en l’àmbit visual. 

Finalment, faré un recorregut sobre quins són els problemes visuals més freqüents en aquestes edats, els símptomes més comuns de cada disfunció i les eines per solucionar-los.

Per què és important avaluar la visió abans dels 6 anys? Quin tipus d’avaluació hem de fer?

Els problemes visuals en edat escolar són molt diferents als preescolars, perquè a partir dels 6 anys tindran unes exigències visuals en el terreny escolar diferents a les de preescolar. A partir dels 6 anys l’infant ha d’haver desenvolupat gairebé per complet totes les habilitats visuals, ja que, en cas contrari, poden provocar dificultats en les seves tasques quotidianes i interferir en el seu aprenentatge (visió i aprenentatge).

Com sabem, la visió no és només veure-hi el 100%, sinó que és molt més. La visió ens permet donar significat, comprendre el que veiem, i fa que el nostre cervell i ulls estiguin interrelacionats. Per tant, una avaluació completa de la visió en infants en edat escolar ha de comprendre les següents habilitats:

En altres paraules, hem de saber no només com entra la informació visual, sinó també com la processa i dona resposta a aquesta informació per saber on pot estar el problema. Si només s’avalua l’agudesa visual i la graduació de l’infant, es poden passar per alt molts problemes que poden comportar conseqüències importants en el seu aprenentatge i en la seva vida.

Quins són els problemes visuals infantils més freqüents entre 6-14 anys?

A continuació detallarem els problemes visuals més comuns en nens i nenes a partir dels 6 anys, els símptomes més comuns i les principals eines per al seu tractament optomètric.

Errors refractius

Són la causa principal de disminució de l’agudesa visual en l’edat escolar. Principalment la miopia i l’astigmatisme. La prevalença dels errors de refracció en infants de 5 a 15 anys varia substancialment entre regions geogràfiques, localitzacions urbanes o rurals, i diferents grups ètnics.
En general, la prevalença de la hipermetropia disminueix amb l’edat, mentre que l’astigmatisme roman estable i la miopia augmenta amb l’edat (fet que no pot perdre de vista el pediatre o la pediatra en la vista dels nens i nenes).

Pel que fa a la miopia, que és l’error refractiu de major prevalença en aquestes edats, hi ha estudis que suggereixen que l’ús excessiu de dispositius digitals o l’escassetat d’activitats a l’aire lliure augmenten les possibilitats de generar miopia o que aquesta miopia progressi (prevalença i factors associats a miopia en joves).

Símptomes i tractament

Els problemes de graduació afecten directament l’agudesa visual de lluny i/o de prop i, tot i ser els més comuns, són els més fàcil de detectar i solucionar, ja que l’infant referirà visió borrosa de lluny (miopia o astigmatisme) i/o de prop (hipermetropia o astigmatisme), i amb la prescripció en porta mala sort o lents de contacte el problema quedarà resolt.

Figura 1. Simulació de borrositat amb i sense lents en defectes refractius.  (Imatge Ver para Crecer)

Problemes d’acomodació o enfocament

Després dels problemes refractius, i al costat dels de coordinació entre els dos ulls, són dels més freqüents en edat escolar i, en gran part, es deuen als canvis d’hàbits en la població infantil des de l’inici de l’era digital.

Evolutivament, el nostre sistema visual està dissenyat perquè el 80% del temps el nostre enfocament estigui relaxat enfocant a distàncies llunyanes (els nostres avantpassats eren caçadors i necessitaven bona visió llunyana), però, amb la irrupció de la tecnologia i l’era digital, desafortunadament els nens i nenes passen actualment més temps a casa amb dispositius digitals i han reduït notablement les activitats a l’aire lliure i l’ús de la visió llunyana.

En el terreny visual, això es tradueix en el fet que el sistema visual encara immadur de l’infant s’habitua a estar enfocat a distàncies properesque el condueixena una situació d’estrès i impedeixen que el sistema d’enfocament desenvolupi l’habilitat d’enfocar de prop i relaxar l’enfocament de lluny amb facilitat. Això comporta problemes

d’enfocament com la insuficiència, excés o inflexibilitat acomodativa i, fins i tot, com molts estudis així confirmen, a l’establiment o progressió de miopia (prevalença i factors associats a miopia en joves)

Símptomes i tractament

Com a conseqüència de tot això, alguns dels símptomes que poden referir els nens amb problemes d’enfocament són:

 • Visió borrosa de lluny i/o de prop
 • Fatiga visual després de tasques visuals prolongades
 • Abandonament de tasques visuals properes
 • Parpelleig freqüent, llagrimeig o sensació d’incomoditat davant tasques visuals
 • Mals de cap després de tasques visuals prolongades

Per tot això, només si es realitza un examen de totes les habilitats visuals serà possible detectar aquest tipus de problemes i diferenciar, per exemple, entre una miopia real o secundària a un problema d’enfocament.

Però, a més de detectar-los, l’optometrista comportamental podrà proposar el tractament adequat. En el cas de problemes d’enfocament, algunes de les eines optomètriques per solucionar els símptomes són:

 • Teràpia visual:és el tractament principal i va encaminat a aconseguir que el nen o la nena sigui conscient de la sensació d’enfocament i relaxació perquè sigui capaç de controlar en tot moment el seu sistema acomodatiu.
 • Lents de rendiment: solen ser lents positives o prismes, que tenen com a objectiu relaxar el sistema visual reduint l’estrès i aconseguint un rendiment més eficaç.
Figura 2. Fatiga visual (Imatge Ver para Crecer)

Problemes de coordinació entre ambdós ulls

Són gairebé igual de freqüents en la infància que els problemes d’enfocament (disfuncions no estràbiques de la visió binocular entre els 5 i els 19 anys). Això és degut al fet que el nostre sistema d’enfocament i de convergència estan íntimament relacionats.

Quan volem veure algun objecte proper, enfoquem i convergim (els nostres ulls s’ajunten per apuntar al mateix punt) i, quan mirem una cosa llunyana, el nostre enfocament es relaxa i els nostres ulls divergeixen (se separen). Per aquest motiu, en moltes ocasions, un problema d’enfocament comporta un problema de coordinació entre els dos ulls i viceversa.

Els problemes de coordinació entre els dos ulls es diferencien en dos tipus: estràbics i no estràbics.

Els estrabismes són la desviació manifesta d’un dels eixos visuals i no en parlarem en aquest apartat perquè se solen donar principalment abans dels 6 anys i són una de les principals causes d’ambliopia, com vam indicar en la part I d’aquest article.

En aquest apartat ens centrarem en els problemes no estràbics, és a dir, problemes en la coordinació entre els dos ulls, sense que un dels ulls es desviï de forma manifesta.

Aquests problemes no estràbics a priori poden semblar menys greus, però els símptomes que presenten aquests nens i nenes són més grans que en els estrabismes, ja que el cervell estràbic realitza adaptacions sensorials per eliminar símptomes, però, en els problemes no estràbics, el cervell de l’infant vol utilitzar els dos ulls i en tenir dificultat per coordinar-los, apareixen símptomes molt molestos.

La disfunció no estràbica més freqüent és la insuficiència de convergència, que consisteix en la dificultat per obtenir o mantenir una convergència adequada sense esforç, que ocasiona una gran simptomatologia i astenopia en el o la pacient, i dificulta el seu rendiment i qualitat de vida. La prevalença d’insuficiència de convergència es troba entre el 4 i el 6%.

Símptomes i tractament

Alguns dels símptomes més freqüents en infants amb problemes en la coordinació entre els dos ulls són:

 • Pica un ull o se’l tapa amb freqüència.
 • Presenta fatiga visual després de tasques visuals prolongades.
 • Sent que les lletres “es mouen”, “s’ajunten” o “suren” en llegir.
 • Té visió doble.
 • Desvia un ull de vegades, sobretot quan està cansat o cansada.
 • Es cansa amb facilitat fent tasques properes i/o abandona la tasca.

Igual que amb els problemes d’enfocament, el tractament principal en aquests casos és la teràpia visual (encara que existeixen més eines, com les lents de rendiment per alleujar els símptomes) i només amb una avaluació completa de totes les habilitats visuals serà possible detectar i tractar aquests problemes.

Figura 3. Sensació de que les lletres «es mouen» o «es barregen» en el text (Imatge Ver para Crecer)

Problemes de moviments oculars

Uns moviments oculars precisos i de bona qualitat són fonamentals per canviar la mirada del llibre a la pissarra, per no perdre’s llegint i per tenir un rendiment  eficaçen certs esports. Hi ha tres tipus de moviments oculars: fixacions (capacitat de mantenir la fixació estable en el nostre objectiu), seguiments (capacitat de seguir suaument un objecte mòbil) i sacàdics (capacitat de canviar la fixació d’un punt a un altre de manera ràpida i eficaç).

Està demostrat que els nens amb moviments oculars imprecisos i de mala qualitat presenten més problemes de lectura,que afecten tant la velocitat com la comprensió lectora (relació entre moviments oculars i lectura).

A més, altres estudis també demostren que en els nens amb problemes d’atenció, com en el cas de TDAH, els moviments oculars són més imprecisos i de pitjor qualitat (l’atenció i el sacàdic). Per tant, són de vital importància uns moviments oculars òptims, ja que afavoriran l’aprenentatge de l’infant.

Símptomes i tractament

Els símptomes més comuns que refereixen els nens i nenes amb problemes d’oculomotricitat són:

 • Utilitza el dit amb freqüència per llegir.
 • Se salta lletres, paraules petites o línies llegint.
 • Mou el cap de costat a costat de la pàgina en llegir.
 • No li agraden els esports de pilotao no hi té traça.

En aquests casos, el principal tractament serà un programa de teràpia visual personalitzada, encaminada a aconseguir que el o la pacient guanyi control i eficàcia en els seus moviments oculars, treballant habilitats bàsiques com la consciència perifèrica i la integració centre-perifèria, que, en altres paraules, és l’habilitat de processar simultàniament la informació central i perifèrica.

El bon processament de la informació perifèrica és el que guiarà els nostres ulls a moure’s de manera eficaç cap al següent punt on volem dirigir la nostra atenció. I aquesta habilitat, en molts infants, es troba disminuïda.

Figura 4. Nen utilitzant el dit per llegir per imprecisió dels seus moviments oculars. (Imatge Ver para Crecer)

Problemes de processament de la informació visual

Com hem dit en nombroses ocasions, la visió no és només veure-hi un 100%. Perdir que la nostra visió és òptima, primer hem de ser capaços de rebre la informació visual de manera nítida i còmoda (a través d’habilitats d’eficàcia visual), però, posteriorment, hem de processar-la de manera correcta per saber-li donar resposta. Això s’aconsegueix gràcies a les habilitats de processament de la informació visual.

Aquestes habilitats es poden subdividir en quatre sistemes: sistema visuoespacial, sistema d’anàlisi visual, sistema de la integració visuomotora i sistema d’integració visuoauditiva. Aquests sistemes són de vital importància, juntament amb les habilitats d’eficàcia per a una lectura i escriptura còmoda i eficaç, i, per tant, perquè el nen o nena tingui les eines visuals necessàries per a un aprenentatge òptim. (Influència del sistema visual en l’aprenentatge del procés de lectura.)

El sistema visuoespacial es basa a determinar la relació existent entre forma i objecte, i on són les coses respecte de mi. Per tant, en aquest sistema s’avalua primerament el desenvolupament motor de l’infant i el correcte esquema corporal per saber si el nen o nena sap situar-se en l’espai i situar les seves parts de el cos. Si no és capaç de situar-se en l’espai, difícilment serà capaç d’ubicar la resta dels objectes respecte a ell.

Però, també, aquest sistema conté habilitats de direccionalitat i lateralitat: una persona amb dificultat en aquestes funcions pot confondre endavant-enrere, amunt-avall, dreta-esquerra i no ubicar correctament objectes en l’espai. Això podria comportar una organització inadequada de la informació en un escrit, confonent direccions de lletres (confusions b-d o p-q) i organització en l’espai del paper (escriptura amb efecte mirall).

Figura 5. Escriptura en efecte mirall (Imatge Ver para Crecer)

El sistema d’anàlisi visual conté diverses àrees que són necessàries per reconèixer formes, mides, objectes, colors i relacions espacials. Totes elles són molt importants en la lectura. La seva funció és la de processar la informació captada pel sistema visual durant la lectura i brindar-ne una interpretació per obtenir una informació amb la qual es dona lloc a processos d’aprenentatge i de comunicació.

En aquest àrea s’avaluen les següents habilitats visuoperceptuals:

1) discriminació visual: habilitat de reconèixer característiques de diferents formes com grandària, forma, color i orientació;

2) figura-fons: habilitat de reconèixer una característica o forma específica, mantenint consciència de la relació de la forma respecte a una informació de fons;

3) tancament visual: habilitat per estar conscient de pistes en una sèrie visual que permeten la percepció final, sense necessitat que tots els detalls estiguin presents;

4) constància de formes: habilitat d’identificar les característiques invariants d’una forma quan pateixen una transformació de mida, rotació o orientació.

També s’analitza l’atenció visual i s’avalua en dos tipus de memòria: 1) memòria espacial, amb la qual es recorda la localització d’un objecte, i 2) memòria visual seqüencial, que permet recordar l’ordre exacte d’ítems d’una seqüència.

De totes aquestes habilitats, està demostrat que les que més intervenen en la fluïdesa i comprensió lectora són: la discriminació visual, el tancament visual, la memòria espacial i la memòria seqüencial (influència dels moviments oculomotors i les habilitats visuoperceptives en l’eficàcia lectora).

La integració visuomotora és la capacitat de realitzar de forma motriu el percebut pel sistema visual, important per a l’execució de tasques de coordinació ull-mà com l’escriptura, en la qual cal una bona coordinació entre els aspectes verbals, visuals i motors. En aquesta àrea influeix la dominància ocular i manual, i la relació interhemisfèrica, que és la rapidesa amb la qual tots dos hemisferis cerebrals transfereixen informació d’un a l’altre a través del cos callós que els uneix. Si la dominància ocular i manual és creuada (ull i mà contrària) i la relació interhemisfèrica és pobra, tasques de coordinació ull-mà com l’escriptura o els esports de raqueta i/o pilota seran tasques complexes i costoses per al nen o nena.

Figura 6. Dificultades en tareas de coordinación ojo-mano (Imatge Ver para Crecer)

En la integració visuoauditiva s’avalua la relació entre el sistema auditiu i visual, i si hi ha diferències significatives entre l’entrada auditiva/visual o la sortida oral/escrita. En molts casos, les habilitats visuals necessàries per a una lectura eficaç es troben dins de la norma, però el nen o nena segueix tenint problemes de lectura. Recordeu que per a una lectura eficaç necessitem habilitats visuals, auditives i motores. I, de vegades, treballar el processament auditiu i la seva relació amb el sistema visual és la clau per desbloquejar una bona eficàcia lectora.

Símptomes i tractament

En general, alguns dels símptomes més comuns en infants amb problemes d’habilitats de processament de la informació visual són:

 • Presenta problemes per recordar el que llegeix.
  ● Confon lletres o paraules similars.
  ● Confon b-d o p-q.
  ● Inverteix lletres o números.
  ● L’escriptura o altres tasques de coordinació ull-mà, com pintar, retallar, etc., són deficients.
  ● No li agraden els esports de raqueta o pilota, o no hi té traça.
  ● Confon dreta-esquerra amb freqüència.
  ● És una criatura “maldestra” en general, que ensopega amb facilitat.
  ● Li costa seguir instruccions verbals.
  ● És hipersensible a ambients sorollosos.
Figura 7. Nen hipersensible a ambients sorollosos (Imatge Ver para Crecer)

I, per descomptat, en aquests casos l’única eina, i alhora la més potent per millorar aquestes habilitats, és la teràpia visual, que promou el desenvolupament d’aquestes habilitats mitjançant els jocs (figura 8) i reptes oportuns per a cada cas en particular.

Figura 8. Nens jugant a Tangram per desenvolupar habilitats visuoespacials i d’anàlisi visual (Imatge Ver para Crecer)

Com hem vist, hi ha multitud de problemes visuals possibles en la infància, i una valoració únicament de l’agudesa visual i la graduació queda molt curta per saber si la visió de l’infant és adequada i està preparada per a un aprenentatge òptim.

 Per això, insisteixo en la importància d’avaluar totes les habilitats visuals esmentades anteriorment per poder detectar i solucionar qualsevol problema visual infantil que pugui interferir en l’aprenentatge del vostres fills i filles. L’optometrista especialitzat en teràpia visual és, en aquests casos, l’únic professional qualificat que pot avaluar i tractar totes aquestes habilitats visuals funcionals.

Mai oblidem que: “aprenem a veure-hi per, posteriorment, ser capaços de veure-hi per aprendre”.

I tu? Sabies que tots aquests símptomes estan relacionats amb la visió? Sabies la importància de realitzar una avaluació visual exhaustiva abans dels 6 anys? Sabies tot el que pot ajudar a la visió en l’aprenentatge del teu fill o filla, o interferir-hi? Tens algun dubte sobre algun punt en concret? Si us plau, fes-m’ho saber en els comentaris.

Article realitzat per ÁLVARO GARCÍA DE LA CRUZ
Òptic optometrista. Col·legiat  22.827
Membre de l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV)

Adaptació traduïda de la publicació original en castellà del Blog Ver para Crecer


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari