TREBALL FINAL DE GRAU de MARIONA TURÚ

Relació entre els circuits tònics cervicals i el sistema binocular, acomodatiu i motilitat ocular

L’estudiant de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, Mariona Turú Castillo va defensar el passat mes de gener del 2021 un treball de final de grau dirigit pel professor Marc Argilés Sans, del qual a continuació us compartim un petit extracte.

L’objectiu va ser estudiar la influència entre els reflexos primaris (específicament el reflex asimètric tònic cervical, RTAC) en el punt proper de convergència, reserves fusionals, amplitud acomodativa, flexibilitat acomodativa monocular, fòria i resultats en el test King-Devick i VMI.

La mostra final va constar de 12 participants d’edat 10.56 ± 0.85 anys, 67% nens i 33 % nenes. Les mesures es van dur a terme a l’Òptica Rodrigo d’Igualada. La mesura objectiva del RTAC es va realitzar amb el test d’Ayres amb el qual es va quantificar la flexió de les extremitats homolaterals en girar el cap, on posteriorment es va calcular l’angle a través del programa ImageJ® i es va controlar l’acceleració i gir angular del cap mitjançant un sensor degudament col·locat durant la prova (BWT901CL, WitMotion®) per cada participant.

A continuació es mostra un exemple de les mesures en un participant:

El valor de flexió del braç dret es va restar al valor inicial mentre gira el cap a l’esquerra, i la flexió del braç esquerre es va restar al valor inicial mentre es gira el cap a la dreta. El valor D= representa la flexió del braç dret, i E= del braç esquerre. El valor final de la prova (RTAC), representat amb graus (°), va ser un valor numèric de la mitjana de les dues flexions de braç, donada per la següent expressió:

Es va observar una correlació estadísticament significativa de la ruptura del punt proper de convergència (r(12)=0.64, P=.026) i les reserves de base nasal en visió propera (r(12)=-0.717, P=.008), que indicaven que a més RTAC, més ruptura del punt de convergència i més reserves de divergència en visió propera. A continuació es mostren els gràfics corresponents:

No es va trobar una correlació significativa en la resta de proves analitzades. Aquest treball final de grau aporta resultats innovadors i interessants en l’àmbit de reflexos primaris i teràpia visual, observant una correlació molt significativa entre el RTAC i el punt de ruptura de les reserves de base nasal en visió propera i el punt proper de convergència, i planteja futures línies de treball per explicar aquesta correlació.

El treball està dipositat en el portal UPC Commons: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/342439?show=full


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari