AVALUACIÓ DE LES HABILITATS DE PERCEPCIÓ VISUAL EN L’ETAPA D’APRENDRE A LLEGIR

En aquest Treball Final de Grau realitzar per Anna Mestre i Casanova al  juny del 2014, i dirigit per la professora de la Facultat d’Optica i Optometria de Terrassa Montserrat Augé Serra, es pretenc determinar si una alteració en la percepció visual pot estar correlacionada directament amb la lectura. També s’efectua un estudi de quina podria ser la prevalença d’aquests problemes de percepció visual en la població de 1r i 2n de primària.

Objectiu

Determinar si una alteració en la percepció visual pot estar correlacionada directament amb la lectura. També s’efectua un estudi de quina podria ser la prevalença d’aquests problemes de percepció visual en la població de 1er i 2n de primària.

Mètodes

S’ha pres una mostra de 154 estudiants de 1r i 2n curs de Primària en tres escoles de Sabadell, Terrassa i Rubí. Es va avaluar la percepció visual amb 4 de les 7 subproves del test TVPS (discriminació visual, memòria visual, relació espacial i tancament visual), les habilitats visomotores i oculomotores amb el test DEM i el temps de velocitat lectora amb el test TALEC. També es va avaluar si hi ha correlació entre una amplitud d’acomodació reduïda i els resultats de la prova de percepció visual TVPS i si hi ha diferencies significatives en la prevalença de problemes perceptius segons el sexe.

Resultats

Els resultats obtinguts mostren que la prevalença de problemes perceptius és major en els nens i nenes de 1r de Primària, i que quan s’avalua la mostra desglossada en 1r i 2n de Primària existeix una correlació significativa entre el test DEM i el test TALEC, i que quan s’analitza la mostra globalment, es determina una correlació entre les habilitats viso-perceptives de Discriminació Visual i Relació Espaial, i el DEM.

Conclusió

La prevalença de problemes de percepció visual en aquest estudi és del 35,10% (significant que 1 de cada 3 o 4 nens presenten problemes de percepció visual), que a primer 1r de Primària la Discriminació Visual (amb un percentil del 13,50%) i a 2n de Primària la Memòria Visual (amb un percentil del 13,50%) i la Relació espaial és el que presenta menor prevalença sempre (10,39%  a 1r de Primària, 2,70% % a 2n de Primària i 6,62% a la mostra total) La prevalença de problemes perceptius és major en els alumnes de 1r de Primària (50,65% respecte el 18,92% en els alumnes de 2n de Primària). A 1r de Primària s’observa una velocitat de lectura molt més reduïda tant en el temps de les Components Vertical i Horitzontal del DEM com en el temps de velocitat lectora del TALEC.

També que els nens/es que presentin problemes de reconeixement en el test DEM (tipologia III i IV) presentaran també percentils més baixos en aquestes dues subproves del test TVPS i que les habilitats viso-perceptives i acomodatives no estan correlacionades en cap situació estudiada.

Llegiu el Document complet:

Presentació elaborada per Rocio Villena Requena
Diplomada en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari