REVISIÓ I ANÀLISIS DE LES NECESSITATS FORMATIVES DELS PROFESIONALS DE LA SALUT VISUAL

Propostes d’accions de formació continuada

A partir d’aquest mes de novembre els optometristes podran obtenir el certificat de VPC. La VPC és una certificació VOLUNTÀRIA en la qual el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas avalua i reconeix la bona praxi professional, l’acceptació del codi deontològic i el desenvolupament professional continu dels òptics optometristes col·legiats per a l’exercici de la professió.

En aquest treball mitjançant un qüestionari adreçat als professionals de la visió es determinen les necessitats de formació continuada dels professionals de la salut visual per al desenvolupament de la seva activitat clínica diària. Conèixer la importància que el professional dóna a la formació rebuda en els estudis universitaris i com valora la seva importància amb el treball clínic diari. A més de la vostra opinió sobre l’obligatorietat de seguir programes de formació continuada.

Objectiu

Conèixer els interessos en Formació Continuada i la seva possible relació amb el lloc de treball, alhora que observar canvis en aquests interessos, si n’hi ha, entre les diferents promocions de professionals i el lloc de l’exercici professional habitual (es diferencia entre els que exerceixen en establiment d’òptica o en altres centres de salut visual).

Mètode

Es va dissenyar una enquesta que es va fer arribar aproximadament a uns 5000 professionals mitjançant un enllaç al correu electrònic per omplir voluntàriament. 

Apareix un primer bloc on es pregunta el sexe de la persona i l’any de titulació.

El segon bloc de preguntes es refereix a la formació reglada rebuda, lloc d’exercici professional i anys en el mateix. Assignatures cursades en la carrera i la seva relació amb l’activitat professional diària. Preguntes sobre la recertificació, opinió dels professionals sobre la percepció que la societat té de nosaltres i la percepció de la relació amb altres òptics optometristes i amb altres professionals.

El tercer bloc es refereix a la formació continuada i a valorar la satisfacció que els òptics optometristes tenen de la seva pròpia activitat professional. 

Resultats

La formació reglada s’ha seguit menys per part dels professionals que exerceixen actualment en establiment d’òptica, respecte als que exerceixen en altres àmbits professionals.

La Contactologia Avançada i la Teràpia Visual són les dues matèries amb major necessitat d’especialització i les de menys necessitat d’especialització: Òptica Oftàlmica i Gestió d’Empresa de Salut Visual.

Quant a la recertificació obligatòria, un percentatge superior al 85% es manifesta en contra d’aquest tràmit.

Un 80% dels professionals enquestats han seguit la formació contínua acreditada sent les promocions més recents les que menys l’han seguit.

Aproximadament un 60% de la Formació Contínua Acreditada les han organitzat les associacions col·legials i / o científiques de la professió, i el 40% restant, majoritàriament l’han impartit, a parts iguals, laboratoris i universitat.

Conclusions

S’hauran de dissenyar els continguts de les assignatures bàsiques de manera que aquesta formació sigui aplicable a la pràctica clínica.

Els laboratoris que comercialitzen lents oftàlmiques hauran d’integrar programes de formació per donar a conèixer els seus productes als optometristes ja que la majoria de defectes visuals es solucionen usant lents oftàlmiques.

Tots els agents implicats en la salut visual han de treballar per aconseguir que l’activitat de l’òptic optometrista i el seu rol sanitari com a professional d’atenció primària sigui conegut per la societat.

Generar un procés de recertificació que faci complir la legislació d’obligatorietat de la Formació Continuada.

Optimitzar al màxim els continguts del model de Formació Continuada.

La insatisfacció professional influeix en l’actitud dels professionals. Millorar aquesta satisfacció mitjançant formacions que no només siguin tècniques i influeixin en una millora de l’actitud del professional. 

Accediu al TFM complet en aquest enllaç

Presentació elaborada per Rocio Villena Requena
Diplomada en Òptica i Optometria
Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Membre de l’ACOTV


Comparteix a les teves Xarxes Socials:

Deixa un comentari