Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Dificultats en les habilitats de percepció visual

Discriminació visual

És l’habilitat de la persona de trobar les característiques exactes entre dues formes, quan una d’elles es troba entre altres formes similars. Pot provocar confusió de paraules semblants, en les quals només canvia una lletra. Exemple: mano – mono.

Memòria visual

És l’habilitat de la persona de recordar de forma immediata, totes les característiques de les formes o els objectes observats, i tenir la capacitat de trobar-los entre altres similars.

Relació visuoespacial

Relaciona la visió i l’espai tridimensional. És l’habilitat de determinar respecte l’orientació o configuració d’uns objectes o formes iguals, però en diferent orientació. Exemple: el reconeixement de les lletres d o b. La configuració de les lletres és igual, però l’orientació ens dóna un significat o un altre segons l’orientació d (lletra “de”, amb orientació a l’esquerra) i b (lletra “be”, amb orientació a la dreta).

Constància de forma

És l’habilitat de reconèixer una mateixa forma, independentment de la seva mida i la seva orientació, i del fet que es trobi entre altres formes. Podem tenir problemes en el pas de lletra lligada a lletra d’impremta, ja que és la dificultat de reconèixer el mateix símbol escrit de forma diferent.

Memòria seqüencial

És l’habilitat de la persona per recordar un nombre de formes en sèrie després de l’observació immediata. S’utilitza per ordenar lletres (l’abecedari) o lletrejar paraules.

Figura - fons

És l’habilitat de la persona de percebre una forma o un objecte visual, i trobar-los entre una superfície difusa. Exemple: la localització d’una paraula concreta en una frase o buscar una frase exacta en un paràgraf.

Tancament visual

És l’habilitat de la persona per arribar a reconèixer una forma completa entre unes quantes formes o objectes incomplets. Un exemple és la construcció d’un trencaclosques (tenim unes quantes peces, cada una amb característiques similars, que en conjunt formen una figura completa). Ens ajuda a entendre el que llegim o a extreure’n conclusions lògiques.